ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Refractometer

RF10: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%)

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

RF11: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%) with ATC

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

RF12: Portable Brix Refractometer (0 to 18%) with ATC

Measures the brix concentration in lubricants and cutting fluids

RF15: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%) with ATC

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

RF16: Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 10%)

Measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids

RF18: Portable Brix Refractometer (0 to 18%)

Measures the brix concentration in lubricants and cutting fluids

RF20: Portable Salinity Refractometer (0 to 100ppt) with ATC

Measures the concentration of dissolved salt in fluids

RF30: Triple Range Sucrose Brix Refractometer (0 - 41%, 42 - 71%, 72 - 90%)

General Service Brix Refractometer with Three Measurement Ranges

RF40: Portable Battery Coolant/Glycol Refractometer with ATC (°F)

Measures the freezing point of coolants and concentration of Ethylene/Propylene Glycol

RF41: Portable Battery Coolant/Glycol Refractometer with ATC (°C)

Measures the freezing point of coolants and concentration of Ethylene/Propylene Glycol


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ