ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Thermometer

DTM-305

Digital Thermometer

DTM-305B

Digital Thermometer

DTM-307

Digital Thermometer

DTM-315

Digital Thermometer

DTM-317

DTM-317

DTM-318

Dual Digital Thermometer Datalogger

DTM-507

Multilogger Thermometer

Product ID: DTM-307B

Digital Thermometer

Product ID: DTM-3101

Stem Thermometer ( DTM-3101) LCD Digital Multi-Thermometer

Product ID: DTM-3102

Stem Thermometer ( DTM-3102) LCD Digital Multi-Thermometer

Product ID: DTM-3103

Pocket Thermometer ( DTM-3103) Digital Multi-Thermometer With 1 meter Sensor Probe Model : DTM-3103 Function ON/OFF, H/T, MAX/MIN (°F/°C) MEMORY RECALLING °F/°C & HI/LOW ALARM FUNCTION


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ