ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career

Home > Product > Electrical Tester

CT-581

Cable Tracer (Tone Generator / Amplifier probe)

ERT-580 : Earth Resistance Tester

RT 580 Earth Resistance Tester

LP-2811

Digital Loop impedance PSC tester

MG300-MTK: Motor & Drive Troubleshooting Kit

Test and measurement kit for troubleshooting 3-phase motors and drives

MN16A-KIT: Electrical Test Kit

Ideal for troubleshooting appliances, electrical wiring, automotive repair & electronic devices

MN16A-KIT: Electrical Test Kit

Ideal for troubleshooting appliances, electrical wiring, automotive repair & electronic devices

MN24-KIT: Electrical Test Kit

Basic troubleshooting tools for common electrical problems

PHS-863

Phase Sequence Indicator

SVD-588

Personal Safety Voltage Detector


 

ถ้าหากสินค้าที่ท่านต้องการ ไม่มีอยู่ในรายการ

 

ติดต่อ 02-503-8900(AUTO)

 

เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปที่ link

เพื่อใส่รายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ

แล้วทางเราจะจัด Spec สินค้าตามรายละเอียดที่ท่านต้องการ