ซ่อมบำรุงเพื่อความมั่นใจ

02-503-8900 (Auto)

Sales@amet.net

Promotion :: Services :: About Us :: Contact Us :: Career


รับสอบเทียบเครื่องมือ


  1. เครื่องวัดความสั่นสะเทือน - Vibration Meter
  2. Infrared Thermometer
  3. Pressure Gauge
  4. Sound Level Meter
  5. Light Meter
  6. PH meter / Conductivity Meter